Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Přírodní pečivo Staňka Elšíkovás.r.o.,
IČ: 29361338, DIČ: CZ29361338
místem podnikání Vizovice, 3. Května 1274, PSČ 763 12
provozovna Vizovice, Nádražní 1143, PSČ 76312
pro dodávky pečiva

1.ČLÁNEK
Úvodní ustanovení

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí všechny kupní smlouvy na dodávky pečiva a ostatních produktů uzavřené mezi firmou Přírodní pečivo Staňka Elšíková s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a odběratelem pečiva (dále jen „Kupující“). Pro případ, že dílčí smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím stanoví něco jiného, mají ujednání dílčí smlouvy přednost před ujednáními těchto VOP.

2. ČLÁNEK
Charakteristika výrobků

Prodávající obchoduje s pečivem vlastní výroby a dalšími produkty. Jde zejména o kváskové pečivo, trvanlivé pečivo, produkty zdravé výživy atd., jehož sortiment, který se může pravidelně obměňovat, doplňovat či rušit, je uveden na www-stránce Prodávajícího www.prirodnipecivo.cz (dále jen „Zboží“).

3. ČLÁNEK
Vznik dílčí kupní smlouvy

3.1 Dodávka Zboží se uskuteční na základě objednávky Kupujícího. Kupující může Zboží objednat elektronickou formou prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na výše uvedené www-stránce Prodávajícího, příp. telefonicky na tel. čísle 774 826 887, přičemž telefonická objednávka musí být neprodleně Prodávajícímu potvrzena elektronickou poštou nebo SMS.
3.1.1. Pokud bude dodávka zboží na základě objednávky uskutečněna v neděli, v pondělí nebo v úterý je Kupující povinen zaslat objednávku vždy předcházející čtvrtek do 10ti hodin, a to způsobem uvedeným v bodě 3.1.
3.1.2. Pokud bude dodávka zboží na základě objednávky uskutečněna ve středu, je Kupující povinen zaslat objednávku vždy předcházející pondělí do 12ti hodin, a to způsobem uvedeným v bodě 3.1.
3.1.3. Pokud bude dodávka zboží na základě objednávky uskutečněna ve čtvrtek, je Kupující povinen zaslat objednávku vždy předcházející úterý do 12ti hodin, a to způsobem uvedeným v bodě 3.1.
3.1.4. Pokud bude dodávka zboží na základě objednávky uskutečněna v pátek, je Kupující povinen zaslat objednávku vždy předcházející středu do 12ti hodin, a to způsobem uvedeným v bodě 3.1.
3.2 Objednávka Zboží bude vždy obsahovat: označení Kupujícího, množství a číslo objednávaného Zboží podle seznamu sortimentu uvedeného na www-stránce Prodávajícího. Dle dohody mezi oběma smluvními stranami může objednávka dále obsahovat místo a datum dodání a způsob dodání Zboží.
3.3 Odešle-li Prodávající Kupujícímu zboží v souladu s objednávkou a těmito VOP, považuje se dílčí kupní smlouva za uzavřenou.
3.4 Zrušení nebo změna objednávky
3.4.1.Kupující může objednávku zrušit nebo změnit, pokud tak učiní nejpozději 1 den před její realizací, nejpozději však do 12 hodin dne předcházejícího dni realizace objednávky, a to elektronicky, příp. telefonicky na tel. číslech 774 826 887 . Pozdější storno nebo změna objednávky jsou možné jen po dohodě s Prodávajícím.
3.4.2.Pokud realizace objednávky je stanovena na neděli, může kupující objednávku zrušit nebo pozměnit nejpozději předcházející čtvrtek, a to do 12 hodin elektronicky, příp. telefonicky na tel. číslech 774 826 887. Pozdější storno nebo změna objednávky jsou možné jen po dohodě s Prodávajícím.

4. ČLÁNEK
Způsob dodání Zboží

4. 1 Dovoz Zboží Prodávajícím

4.1.1 Prodávající dodá Zboží Kupujícímu do místa určení uvedeného v objednávce.
4.1.2 Povinnost Prodávajícího dodat Zboží je splněna předáním Zboží Kupujícímu. Tímto okamžikem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
4. 2 Odeslání Zboží dopravcem
4.2.1 Prodávající odesílá Zboží Kupujícímu do místa určení uvedeného v objednávce.
4.2.2 Povinnost Prodávajícího dodat Zboží je splněna předáním Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího s tím, že zásilka bude řádně označena jako zásilka pro Kupujícího. Tímto okamžikem přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
4.2.3 V případě poškození zásilky je povinností Kupujícího zásilku nepřevzít. Kupující má povinnost provést písemný zápis s přepravcem, a to dle platných směrnic přepravce, kde musí být uveden důvod nepřevzetí zásilky (např. poškozená zásilka, pozdní doručení). Na základě předmětného protokolu bude vyřízena reklamace Prodávajícím a přepravcem. Převezme-li Kupující poškozenou nebo pozdně dodanou zásilku, nebude k jeho případným reklamacím brán zřetel.
4.2.4. V případě bezdůvodného nevyzvednutí zásilky kupujícím je kupující povinen uhradit Prodávajícímu částku uvedenou v předmětné faktuře včetně dopravného v plné výši.
4.2.5. a) Náklady na přepravu Zboží do místa určení hradí Prodávající v případě, že:
– objednávka Zboží přesáhne částku ve výši 3200,- Kč bez DPH a současně Kupující není v prodlení s úhradou za předchozí dodané Zboží, tj. že faktura vystavená za předchozí dodané Zboží je uhrazena v termínu její splatnosti. Platí pouze pro dodávky Českou poštou a PPL po České republice.
b) Náklady na přepravu Zboží do místa určení hradí Kupující v případě, že:
– objednávka Zboží nepřesáhne částku ve výši 3200,- Kč bez DPH nebo je kupující v prodlení s úhradou za předchozí dodané Zboží, tj. že faktura vystavená za předchozí dodané Zboží není uhrazena v termínu její splatnosti. Platí pouze pro dodávky Českou bpoštou a PPL po České republice.
4.2.6. Prodávající je povinen Zboží zabalit způsobem, který je v obchodním styku obvyklý pro tento druh Zboží. Balné je zahrnuto v kupní ceně Zboží.
4.3 Součástí každé dodávky Zboží je faktura, která musí obsahovat údaje o Prodávajícím, Kupujícím a Zboží (množství, cena, způsob platby, trvanlivost, případně způsob dodání).
4.4 Cena poštovného je 145,- Kč bez DPH za 1 balík. Dodání se řídí pravidly České pošty – viz https://www.ceskaposta.cz/sluzby/ostatni-sluzby/casova-pasma
4.5 Při rozvozu prodejcem je minimální výše objednávky 1200,- Kč bez DPH. Pokud nebude výše objednávky dodržena, prodávající si bude účtovat dopravné ve výši 100,- Kč za dodávku.

5. ČLÁNEK
Kupní cena zboží

5. 1 Kupní cena Zboží se stanoví podle aktuálního ceníku pečiva v době uzavření dílčí kupní smlouvy. Ceník zboží v elektronické podobě obdrží Kupující na požádání nebo je dostupný na www-stránce Prodávajícího.

5. 2 Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn jednostranně změnit ceník Zboží, zejména v závislosti na změně nákupních cen surovin.

6. ČLÁNEK
Platební podmínky

6. 1 Prodávající má nárok na zaplacení kupní ceny Zboží, který mu vznikne po dodání Zboží. Zaplacení kupní ceny Zboží se uskuteční platbou dobírky, bezhotovostním převodem (příp.vkladem hotovosti) na účet Prodávajícího u peněžního ústavu nebo platbou v hotovosti na základě faktury vystavené Prodávajícím, pokud není dále stanoveno nebo smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. 2 Pokud není mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno jinak, Prodávající vystaví fakturu za dodané Zboží, dle objednávky kupujícího. Lhůta splatnosti faktur je 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude-li v dílčím případě dohodnuto jinak.
6. 3 Při bezhotovostním placení splní Kupující svoji povinnost zaplatit okamžikem, kdy je placená částka (kupní cena) připsána na účet Prodávajícího v plné výši u jeho banky.
6. 4 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny zboží, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.
6. 5 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží je Prodávající oprávněn požadovat u Kupujícího kromě úroků z prodlení také placení kupní ceny v hotovosti při dodání Zboží namísto bezhotovostní platby, podpis uznání závazku, dohody o splátkách, směnky či jiné zajištění své pohledávky vůči Kupujícímu.
6. 6 V případě dodání Zboží Kupujícímu osobně Prodávajícím, je Kupující povinen kupní cenu za Zboží uhradit přímo Prodávajícímu, nedohodnou-li se strany jinak.
6. 7 V případě dodání Zboží na dobírku hradí Kupující kupní cenu přepravci za Zboží při převzetí Zboží od přepravce.
7. ČLÁNEK
Záruka a reklamace
7.1 Prodávající odpovídá za jakost, kvalitu a množství dodaného Zboží.
7.2 Záruční doba Zboží je vždy vyznačena na obalu Zboží, a to uvedením data minimální trvanlivosti Zboží. Uplynutím této lhůty končí záruční doba Zboží.
7.3 Zboží, které nemá svůj vlastní obal, má vyznačenu dobu trvanlivosti ve faktuře, která je nedílnou součástí každé dodávky Zboží.
7.4 Vady Zboží, zejména obal, množství, kvalita, uplatňuje Kupující u Prodávajícího neprodleně po převzetí Zboží, a to písemně na e-mailovou adresu info@prirodnipecivo.cz nebo telefonicky na tel: 774 826 887. K pozdější reklamaci nebude přihlíženo.
7.5 Zboží, které má dobu trvanlivosti 3-5 dnů, je Kupující povinen reklamovat nejpozději poslední (5.) den jeho trvanlivosti.
7.6 Oznámení vad Zboží bude vždy popisovat vady a požadavek, který Kupující uplatňuje u Prodávajícího z titulu odpovědnosti za vady Zboží.

8. ČLÁNEK
Odpovědnost za vady

8.1 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má Zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody Zboží na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po této době. Povinnosti Prodávajícího vyplývající ze záruky za jakost Zboží tím nejsou dotčeny.

8.2 Prodávající odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, která vznikne po době uvedené v odstavci 8.1, jestliže je způsobena porušením povinnosti Prodávajícího.

8.3 Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na Zboží.

9. ČLÁNEK
Nároky z vad zboží

9. 1 Z titulu odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží může Kupující požadovat podle povahy vady:
a/ dodání chybějícího Zboží
b/ dodání náhradního Zboží

9. 2 Pro odpovědnost Prodávajícího za vady Zboží jinak platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
10. ČLÁNEK
Rozhodčí doložka
Veškeré spory vznikající z těchto VOP a v souvislosti s nimi, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze, a to podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu, přičemž rozhodčí řízení se bude konat ve Zlíně.
11. ČLÁNEK
Ochrana osobních údajů

Odesláním osobní objednávky a registrací kupující souhlasí se zařazením svých údajů do databáze prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám. Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce a v kupní smlouvě jsou určeny pouze pro účely prodávajícího, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), o ochraně osobních údajů.

12. ČLÁNEK
Závěrečná ustanovení

Kupující se s obsahem těchto VOP pečlivě seznámil, obsahu VOP beze zbytku porozuměl a souhlasí s tím, že se těmito VOP budou řídit veškerá práva a povinnosti z kupních smluv, které byly uzavřeny mezi ním a Prodávajícím.

Ve Vizovicích 22.9.2020 ………………